Υπηρεσίες Συμβούλου

· Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
· Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
· Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plans)
· Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός
· Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου
· Οργάνωση Εσωτερικών Ελέγχων
· Περιορισμός του ενδεχόμενου της απάτης και των πιθανοτήτων λάθους
· Προσδιορισμός των ευαίσθητων μερών του οργανογράμματος
· Προσδιορισμός των θέσεων εργασίας που απαιτούν διάκριση αρμοδιοτήτων
· Υποδείξεις βελτίωσης στη ροή λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών
· Αξιολόγηση – Διαχείριση Κίνδυνων
· Αξιολόγηση Διαδικασιών
· Εσωτερικός Έλεγχος
· Κανονιστική Συμμόρφωση
· Οργανόγραμμα
· Σύστημα σχεδιασμού θέσεων, καθηκόντων
· Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης
· Καθοδήγηση
· Εκπαίδευση

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input