Λογιστικό γραφείο - Σύμβουλοι επιχειρήσεων APG Solutions

Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ανακοινώθηκε το Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 όπου στις επερχόμενες δράσεις θα έχουμε τις δύο παρακάτω :

1)Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€.

2)Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παραγωγικές επενδύσεις. Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000€.

Συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες σε τέτοιου είδους δράσεις είναι οι εξής :

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
  • Μεταφορικά μέσα
  • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Θα εντάσσονται επενδυτικά σχέδια για το σύνολο της χώρας και αναμένεται να προκηρυχθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2023.

Η δράση θα είναι ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η εταιρία μας σας προσφέρει δωρεάν ενημέρωση για τις διαδικασίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες είτε συνδυαστικά είτε χωριστά :

 α) Ίδρυσης εταιρίας και τήρησης των λογιστικών βιβλίων

 β) Σύνταξης και Παρακολούθησης του φακέλου του επενδυτικού έργου μέχρι την τελική αποπληρωμή.

Παρέχουμε μια ολιστική προσέγγιση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για να μπορέσει ο δυνητικός επιχειρηματίας να προετοιμάσει έγκαιρα τον φάκελο υποβολής του έργου του και να επωφεληθεί το μέγιστο από τα επιδοτούμενα προγράμματα έχοντας ένα σταθερό συνεργάτη.